Bezpieczeństwo moich Klientów jest dla mnie sprawą priorytetową, dlatego zakres świadczonych przeze mnie usług obejmuje również pomiary elektryczne odbiorcze i okresowe w obiektach budowlanych. Pomiarów elektrycznych wykonuję przy użyciu specjalnych mierników wielofunkcyjnych we wszystkich układach sieciowych:  TN-S, TN-C, TN- CS, TT, IT. Po zakończonych pomiarach właściciel obiektu otrzymuje specjalny protokół pomiarowy wraz z uprawnieniami osoby dokonującej pomiary. Pomiary przeprowadzam zarówno w przypadku montażu nowej instalacji, jak i w ramach okresowego przeglądu i kontroli instalacji elektrycznej. Doskonałe zaplecze techniczne, wiedza i doświadczenie zdobyte na przestrzeni trzydziestu lat pozwala mi na fachowe i kompleksowe świadczenie usług elektroinstalacyjnych.

Pomiary odbiorcze i pomiary okresowe w Krakowie

Pomiary odbiorcze należy wykonać zawsze przed oddaniem nowej instalacji elektrycznej do użytku lub w przypadku modernizacji starej instalacji. Badania odbiorcze mają na celu sprawdzić, czy instalacja została wykonana zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm i przepisów.

Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane obowiązek wykonywania pomiarów okresowych (eksploatacyjnych) dotyczy wszystkich właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych minimum raz na 5 lat. Badania okresowe obejmują oględziny oraz pomiar parametrów technicznych.

Gdzie wykonuję pomiary elektryczne?

Pomiary elektryczne wykonuję w obiektach mieszkalnych, firmach, instytucjach,  obiektach handlowych i innych obiektach użyteczności publicznej na terenie całego Krakowa i okolic (Skawina, Wieliczka, Zielonki).

W zakres świadczonych usług pomiarowych wchodzą następujące pomiary elektryczne:

 • badanie stanu izolacji,
 • sprawdzanie ciągłości przewodów,
 • pomiary eksploatacyjne urządzeń,
 • pomiary mocy prądów, napięć, poboru energii,
 • przegląd instalacji elektrycznych,
 • przeprowadzanie prób działania instalacji,
 • inne.

Pomiary elektryczne – zakres kompleksowej usługi:

W ramach kompleksowej usługi oferuję:

 •     wycenę pomiarów,
 •     kompleksowe pomiary instalacji elektrycznych we wszystkich typach budynków za pomocą specjalistycznych mierników,
 •     darmowy dojazd do Klienta,
 •     pełną dokumentację: protokoły z pomiarów, faktury, sprawozdania.

Oprócz pomiarów elektrycznych, wykonuje inne kompleksowe usługi elektryczne, takie jak: montaż i modernizacja instalacji elektrycznych, usuwanie awarii elektrycznych oraz zapewniam całodobowe pogotowie elektryczne.

Kto powinien wykonać pomiarów elektrycznych?

Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Oznacza to, że aby sporządzony protokół miał moc prawną musi zostać wystawiony przez elektryka, który posiada świadectwo kwalifikacyjne grupy G1 w zakresie dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.

Kiedy wykonywać pomiary elektryczne?

Kwestię częstotliwości wykonywania pomiarów elektrycznych reguluje Ustawa Prawo Budowlane (art. 62). Według przepisów obiekty budowlane powinny być poddane kontroli nie rzadziej niż raz na 5 lat. Określenie „nie rzadziej niż na 5 lat” precyzuje Polska Norma PN-HD 60364-6. Norma ta podaje spis obiektów, które podlegają częstszej kontroli. Są to obiekty, w których występuje ryzyko porażenia elektrycznego, miejsca pracy, w których znajdują się instalacje niskiego i wysokiego napięcia, obiekty komunalne, tereny budowy i instalacje bezpieczeństwa.

Paweł - Elektryk

662 192 344

TEL